Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Gwarna 11 lokal 5, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Wszystkie artykuły w kategorii: Aktualności

Szkolenia dla Logopedów, Pedagogów, Terapeutów

SZKOLENIE W POZNANIU

„DIAGNOZA RÓŻNICOWA ALALII, OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY,
NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI,TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE.
POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W PRAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ.”

Termin:  12 stycznia 2019 R.

Czas trwania: 8 GODZIN ZEGAROWYCH (10.00-18.00)

Koszt: 350 zł

Zgłoszenia: kontakt@praktyka-logopedyczna.pl, tel. 608 478 305

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 grudnia 2018 r. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM SZKOLENIA DOSTĘPNY U ORGANIZATORA

SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA STUDENTÓW LOGOPEDII, LOGOPEDÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH  PRACĘ, TERAPEUTÓW, PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Prowadząca:  Joanna Kaczor,  medyk, pedagog w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz wspomagania rozwoju Dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera, Logopeda, Neurologopeda, w trakcie studiów z Surdologopedii, Trener Umiejętności Społecznych, Diagnosta KORP, KOZE, KOLD, terapeuta ręki, wykładowca,

Czytaj więcej

Kiedy do logopedy?

Wskazaniem do zasięgnięcia porady logopedy lub rozpoczęcia systematycznej terapii logopedycznej powinny być następujące sygnały:

 • dziecko roczne nie jest jest zainteresowane mową, a dziecko dwuletnie wypowiada zaledwie kilka słów i nie łączy ich w proste zdania
 • trzylatek nie jest rozumiany przez osoby obce i nie artykułuje głosek s,z,c,dz, a czterolatek nie mówi głosek sz,ż,cz,dż
 • pięciolatek nie wymawia głoski r ( rower-lowel)
 • kiedy dziecko zastępuje głoskę k wymawiając t ( kobek-tubek)
 • dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi odpowiednikami np. bułka-pułka
 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby
 • dziecko nie jest zainteresowane mową oraz kontaktem z rówieśnikami
 • kiedy dziecko mówi zdecydowanie mniej od swoich rówieśników
 • kiedy dziecko podczas wypowiedzi „zacina się”
 • kiedy poziom rozwoju mowy dziecka nie jest adekwatny do wieku ( patrz. zakładkaprawidłowy rozwój mowy)
 • kiedy pacjent przebył udar mózgu, uraz czaszkowo mózgowy oraz w każdym przypadku w którym występują zaburzenia komunikacji spowodowane deficytami neurologicznymi
 • w każdym innym przypadku kiedy jesteście Państwo zaniepokojeni czy rozwój mowy przebiega prawidłowo
Czytaj więcej

Prawidłowy rozwój mowy dziecka

Prawidłowy rozwój mowy dziecka przebiega w następujących etapach:

ETAP I – okres melodii – obejmuje 0-1 r. życia dziecka w którym niemowlę posługuje się krzykiem, płaczem oraz okrzykami naturalnymi. W tym etapie występują trzy podstawowe zjawiska wokalne w postaci głużenia (2-3 m.życia), gaworzenia (5-6 m. życia), echolalia (ok.9 m. życia)

ETAP II – okres wyrazu – obejmuje 1-2 r. życia dziecka. Wypowiedzi zbudowane są z całości lub części wyrazu. Dziecko wypowiada wszystkie samogłoski oprócz samogłosek nosowych.

ETAP IIIokres zdania – obejmuje 2-3 r. życia dziecka. W wypowiedziach dziecka zauważalne są poszczególne kategorie gramatyczne oraz wzbogaca się słownictwo dziecka. Występuje poprawna wymowa samogłosek.

ETAP IVokres swoistej mowy dziecięcej – obejmuje 3-7 r. życia dziecka.W tym okresie mogą występować nieprawidłowości artykulacyjne, które do 5 roku życia mogą mieć charakter rozwojowy.W pewnych jednak przypadkach wymowa może mieć już cechy patologiczne.Występują również nieprawidłowości składniowe, gramatyczne i leksykalno-słowotwórcze.

Około 7 roku życia dziecko powinno już osiągać dojrzałość szkolną, co w aspekcie logopedycznym oznacza: prawidłową artykulację, bogate słownictwo czynne i bierne, zgodność wypowiedzi z regułami gramatycznymi, poprawność akcentu i intonacji oraz sprawność składniową.

Czytaj więcej