Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Jak pracujemy?

W pracy kierujemy się założeniami terapii neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej, która jest systemową terapią wszystkich funkcji poznawczych. Zajmujemy się programowaniem języka wraz ze stymulacją wszystkich funkcji poznawczych. W działaniach terapeutycznych wykorzystujemy ćwiczenia usprawniające pracę lewej półkuli mózgu wykorzystując ćwiczenia z zakresu sekwencyjności, szeregowania, relacji, myślenia przyczynowo-skutkowego, kategoryzacji, ćwiczeń pamięci symultaniczno-sekwencyjnej. Nie zapominamy o zabawie, rozwoju motoryki małej i dużej.

Podczas terapii  wykorzystujemy elementy takie jak:

 • Sty­mu­la­cję słu­cho­wą i wzro­ko­wą
 • Ge­sty wi­zu­ali­za­cyj­ne i ge­sty in­te­rak­cyj­ne
 • Tech­ni­ki ko­mu­ni­ka­cyj­ne
 • Pro­gra­mo­wa­nie ję­zy­ka, dzien­nik wy­da­rzeń
 • Sty­mu­la­cję le­wej pół­ku­li mó­zgu
 • Ksz­tał­to­wa­nie za­cho­wań spo­łecz­nych
 • Sty­mu­la­cję po­zna­nia wie­lo­zmy­sło­we­go
 • Sty­mu­la­cję pa­mię­ci
 • Ćwi­cze­nia ka­te­go­ry­za­cji
 • Ksz­tał­to­wa­nie my­śle­nia przy­czy­no­wo­-skut­ko­we­go
 • Sy­la­bo­wą me­to­dą na­uki czy­ta­nia
 • Sty­mu­la­cję funk­cji mo­to­rycz­nych
 • Wy­bór do­mi­nu­ją­cej rę­ki
 • Ksz­tał­to­wa­nie za­ba­wy te­ma­tycz­nej
 • Lo­go­te­ra­pie