Centrum Diagnozy i Terapii Neurologopedycznej

Lokalizacja : ul. Braille’a 2/1, Poznań
  Kontakt : 608 478 305

Pytania

Terapia „mowy” pacjentów z dysfunkcją mózgu

Udary mózgu stanowią trzecią w kolejności przyczynę zgonów na świecie, a jednocześnie główną przyczynę niepełnosprawności. Najczęściej występują wśród ludzi starszych, jednak zdarzają się również u osób młodych. Udar mózgu jest jedną z przyczyn zaburzeń w mówieniu. Mogą one mieć charakter afazji lub dyzartrii. Utrudnia to bądź uniemożliwia porozumiewanie się chorego z otoczeniem. Powoduje to znaczące pogorszenie jakości życia chorego. W związku z tym tak ważna jest odpowiednio wcześnie rozpoczęta terapia logopedyczna, która może umożliwić choremu znaczną poprawę w zakresie komunikacji z otoczeniem.

Terapia logopedyczna prowadzona w zakresie afazji obejmuje:

 • rehabilitację zaburzonych czynności, czyli odbioru i nadawania mowy, liczenia, czytania, pisania, itp.
 • przywrócenie lub usprawnienie możliwości komunikowania się chorego z otoczeniem,
 • wytworzenie komunikacji zastępczej polegającej na porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą pisma lub symboli, przy braku efektów terapii
 • poprawę jakości życia chorego

Terapia logopedyczna w zakresie dyzartrii obejmuje:

 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez różnego rodzaju ćwiczenia
 • usprawnianie aparatu fonacji i w rezultacie poprawę akcentu, intonacji i barwy głosu ,
 • poprawę wyrazistości wypowiedzi.

Terapia logopedyczna przygotowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, gdyż „ nie ma czystej postaci afazji” jak również nie ma „jednej recepty na usuwanie afazji”

Sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo

Sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo:

 1. Około 2-4 miesiąca – dziecko wydaje dźwięki, głównie gardłowe np. aku, agu, aki (głuży)
 2. Około 4-6 miesiąca – pojawia się gaworzenie, dziecko posługuje się prostymi sylabami
 3. Około 6-7 miesiąca – pojawia się gaworzenie samonaśladowcze polegające na powtarzaniu takich samych sylab: tatata. mamama, bababa, dadada
 4. Około 9-10 miesiąca – dziecko próbuje naśladować mowę dorosłego, pojawia się gest wskazywania palcem
 5. Około 11-12 miesiąca – w rozwoju mowy pojawiają się pierwsze słowa
 6. Około 18-23 miesiąca – jest to początek wypowiedzi dwuwyrazowych, w słowniku dziecka pojawiają się głównie rzeczowniki
 7. 2 rok życia – dziecko komunikuje się zdaniami pojedynczymi, pojawia się coraz więcej pytań ze strony dziecka
 8. 3 rok życia – dziecko komunikuje się pełnymi zdaniami, poprawnie wymawia wszystkie samogłoski , a także spółgłoski p, b, t, d, f, w, h, n, m, n, ń, j, ł, a także s, z, c, dz
 9. 4 rok życia – poprawna wymowa głosek k, g, s, z, c, dz.
 10. 5 rok życia – poprawna wymowa głosek sz, ż, cz, dż, oraz głoski r
 11. 6 rok życia – poprawna artykulacja i opanowana technika mówieni

Zachęcamy do regularnych konsultacji z neurologopedą, aby mieć pewność , że rozwój mowy Waszego dziecka jest prawidłowy. W przypadku zdiagnozowanych nieprawidłowości, wcześniejsze rozpoczęcie działań terapeutycznych zwiększa szanse na ich powodzenie.

Kiedy do logopedy?

Wskazaniem do zasięgnięcia porady logopedy lub rozpoczęcia systematycznej terapii logopedycznej powinny być następujące sygnały:

 • dziecko roczne nie jest jest zainteresowane mową, a dziecko dwuletnie wypowiada zaledwie kilka słów i nie łączy ich w proste zdania
 • trzylatek nie jest rozumiany przez osoby obce i nie artykułuje głosek s,z,c,dz, a czterolatek nie mówi głosek sz,ż,cz,dż
 • pięciolatek nie wymawia głoski r ( rower-lowel)
 • kiedy dziecko zastępuje głoskę k wymawiając t ( kobek-tubek)
 • dziecko zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi odpowiednikami np. bułka-pułka
 • dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby
 • dziecko nie jest zainteresowane mową oraz kontaktem z rówieśnikami
 • kiedy dziecko mówi zdecydowanie mniej od swoich rówieśników
 • kiedy dziecko podczas wypowiedzi „zacina się”
 • kiedy poziom rozwoju mowy dziecka nie jest adekwatny do wieku ( patrz. zakładka prawidłowy rozwój mowy)
 • kiedy pacjent przebył udar mózgu, uraz czaszkowo mózgowy oraz w każdym przypadku w którym występują zaburzenia komunikacji spowodowane deficytami neurologicznymi
 • w każdym innym przypadku kiedy jesteście Państwo zaniepokojeni czy rozwój mowy przebiega prawidłowo

Istota terapii logopedycznej

Pojawienie się mowy w istotny sposób zmienia psychiczną sferę człowieka i jego działalność. Procesy poznawcze do których należą myślenie,percepcja, pamięć, uwaga, wyobraźnia oraz emocje kształtują się przy udziale mowy. Na całokształt rozwoju dziecka w dużej mierze wpływa mowa, gdyż to ona pozwala nawiązać kontakty społeczne i daje możliwość komunikacji.

Dzieci najchętniej wypowiadają się słownie w czasie zabaw i podczas swobodnej działalności podczas których logopeda może stymulować wszystkie ważne funkcje np. oddech, głos, słuch, wymowę, a także formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię, rytm mowy. Zabawa u dzieci w wieku przedszkolnym stanowi dominujący sposób nauki. W trakcie spotkania proponuje ciekawe zajęcia z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych materiałów, aby prowadzone przeze mnie zajęcia były dla dziecka interesujące i przynosiły pozytywne efekty.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z logopedą?

Terapia logopedyczna prowadzona w zakresie afazji obejmuje:

 • rehabilitację zaburzonych czynności, czyli odbioru i nadawania mowy, liczenia, czytania, pisania, itp.
 • przywrócenie lub usprawnienie możliwości komunikowania się chorego z otoczeniem,
 • wytworzenie komunikacji zastępczej polegającej na porozumiewanie się z otoczeniem za pomocą pisma lub symboli, przy braku efektów terapii
 • poprawę jakości życia chorego

Terapia logopedyczna w zakresie dyzartrii obejmuje:

 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez różnego rodzaju ćwiczenia
 • usprawnianie aparatu fonacji i w rezultacie poprawę akcentu, intonacji i barwy głosu ,
 • poprawę wyrazistości wypowiedzi.

Terapia logopedyczna przygotowywana jest indywidualnie dla każdego pacjenta, gdyż „ nie ma czystej postaci afazji” jak również nie ma „jednej recepty na usuwanie afazji”